Перейти до основного вмісту
banner image
Умови надання послуг Школи мислення «Апейрон»

Умови надання послуг школи мислення «Апейрон»

 

1. Загальні положення

 

1.1. Викладені нижче умови є публічною офертою (пропозицією) будь-якій фізичній особі (Замовнику), відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, Школи мислення «Апейрон» фізичної особи-підприємця Задорожного Олексія Борисовича, що зареєстрований та діє відповідно до вимог законодавства України, надалі іменовані в подальшому як «Виконавець», укласти Договір про надання послуг на встановлених Виконавцем умовах.

 

1.1.1. Фізичні особи-підприємці та/або юридичні особи, які бажають замовити відповідні Послуги (як це визначено в п. 2.1. цього Договору), можуть додатково звернутися до Виконавця щодо укладення відповідного договору.

 

1.2. Ця оферта, у випадку її прийняття, вважається укладеним письмовим, в тому числі електронним, правочином (договором) на умовах приєднання (до якого приєднується Замовник) з моменту Акцепту (погодження, тобто здійснення дій, передбачених в п. 1.3) Замовником умов цієї оферти.

 

1.3. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом Замовника оферти Виконавця і укладенням цього договору про надання послуг:

а) Оформлення замовлення Послуг Виконавця на Веб-сайті Виконавця www.apeiron.school;

б) Оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором;

в) Письмове (в т. ч в електронній формі) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору.

 

1.4. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання цього Договору.

 

1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

 

2. Предмет Договору

 

2.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем Послуг, а саме: участь у семінарах, курсах, кіно-тренінгах або інших заняттях курсів, в тому числі, онлайн (дистанційно), перелік яких розміщений на Веб-сайті Виконавця www.apeiron.school. З метою уникнення непорозумінь, Послугою вважається кожне окреме заняття, семінар або кіно-тренінг, незалежно від того пов’язані вони між собою чи ні, іменуються курсом, модулем чи роком навчання.

 

2.2. Актуальні умови, розклад, програма, адреса, вартість та дати надання Послуг оприлюднюються на Веб-сайті та/або надсилаються на адресу електронної пошти Замовника.

 

2.3. Виконавець має право змінювати розклад, програму, адресу, вартість та дату надання Послуги без згоди Замовника, завчасно, не менше одного дня до дати надання Послуги, повідомивши про це Замовника. Замовник вважається належно повідомленим, якщо відповідне повідомлення оприлюднено та/або надіслано на адресу електронної пошти Замовника.

 

3. Порядок надання Послуг

 

3.1. Виконавець має право залучати до надання Послуг третіх осіб, в тому числі обслуговуючий персонал (відеорежисерів, звукооператорів, фотографів тощо).

 

3.2. Особи, що надаватимуть Послуги безпосередньо, публікуються на Веб-сайті.

 

3.3. Послуги надаються відповідно до індивідуальної (авторської) методики.

 

4. Порядок оформлення Послуг

 

4.1. Замовник самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту www.apeiron.school шляхом додавання Послуг у віртуальний кошик за допомогою натискання відповідної кнопки “У кошик”, або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Веб-сайту.

 

4.2. Строк обробки Виконавцем Замовлення - до 3-х (трьох) робочих днів з моменту його оформлення. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк обробки Замовлення починається з першого після вихідного робочого дня.

 

5. Вартість послуг та порядок оплати

 

5.1. Вартість Послуг за цим Договором визначається відповідно до вартості кожної конкретної Послуги, які публікуються на Веб-сайті і/або надсилаються на адресу електронної пошти Замовника.

 

5.1.1. Ціна Договору може дорівнювати вартості окремої послуги, або складатись загалом із суми всіх замовлених та оплачених Замовником Послуг (наприклад, попередня оплата одразу за кілька занять, за весь курс або модуль).

 

5.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом безготівкового платежу на поточний рахунок Виконавця.

 

5.3. Замовник(-и), які проживають за межами України, іноземці або особи без громадянства оплачують вартість Послуг в іноземній валюті згідно ціни Послуги визначеній на відповідній сторінці Веб-сайту.

 

5.4. Послуги надаються за умови внесення оплати в повному (100%) розмірі на поточний рахунок Виконавця не пізніше строків, що вказані згідно з інформаційними листами, та/або рахунками, які надсилаються на адресу електронної пошти Замовника. Оплата вважається внесеною з моменту зарахування коштів на банківський рахунок Виконавця.

 

5.5. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

 

5.6. Оплата оформленого належним чином рахунка/інвойсу/рахунка-фактури є підставою для відображення в бухгалтерському обліку господарської операції з надання послуг без складання акту наданих послуг.

 

5.6.1. Акт наданих послуг з Замовником надається лише на вимогу Замовника.

 

5.7. Повернення коштів за оплачені, але не надані Послуги здійснюється на підставі індивідуального звернення Замовника на адресу Виконавця. Під ненаданими Послугами маються на увазі Послуги, які ще не були надані відповідно до розкладу опублікованого на Веб-сайті. Кошти за надані Послуги, але не отримані Замовником з незалежних від Виконавця причини, не повертаються. Замовник отримує відеозапис або інші матеріали щодо відповідної Послуги.

 

6. Конфіденційність

 

6.1. Всі та будь-які повідомлення, переписка, спілкування та інший обмін інформацією безпосередньо між Замовником та Виконавцем є конфіденційними та може бути розголошеним виключно за наявності згоди Виконавця та Замовника.

 

7. Права інтелектуальної власності.

 

7.1. Вся інформація і матеріали Школи мислення «Апейрон» є інтелектуальною власністю їх правовласників. Використання отриманої Замовником інформації будь-яким способом в т. ч. передача іншим особам, розповсюдження, копіювання, тиражування тощо можливе виключно за письмової окремої згоди Виконавця або уповноваженої правовласником особи.

 

7.2. Цей договір або будь-яке замовлення чи оплата Послуг жодним чином не свідчать про будь-яку згоду на використання об’єктів інтелектуальної власності, окрім як в межах надання Послуг.

 

7.3. Замовник зобов’язується виконувати практичні, самостійні та домашні завдання, використовувати отримані навчальні та методичні матеріали виключно в особистих цілях, не передавати отримані навчальні та методичні матеріали третім особам.

 

8. Строк дії укладеного договору

 

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту визначеного п.1.3.

 

8.2. Цей Договір припиняє свою дію на наступний день після дати завершення надання Послуги, а у випадку якщо Послуга є триваючою, то наступного дня, який настає після останнього дня надання Послуги.

 

8.3. Кожна зі Сторін може припинити цей Договір в односторонньому порядку, попередньо, надіславши відповідного листа на адресу електронної пошти іншій Стороні та/або відповідного повідомлення на інші засоби зв'язку (через особистий кабінет, Viber, Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram). 

 

8.3.1. Якщо Замовник чи Виконавець надіслав відповідного листа про припинення Договору, то повернення коштів відбувається згідно з п.5.7. цього Договору без затримки у строки, передбачені чинним законодавством України. При цьому моментом повернення таких коштів буде вважатись дата їхнього списання з банківського рахунку Виконавця.

 

 

9. Відповідальність сторін та вирішення спорів

 

9.3. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного в Україні законодавства.

 

9.4. Виконавець не надає гарантій та не відповідає за фактичне застосування Замовником набутих знань та навиків на практиці – коректне застосування набутих знань та навиків є повністю відповідальністю Замовника.

 

10. Форс-мажорні обставини

 

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання виникло внаслідок форс-мажорних обставин (обставинами непереборної сили).

 

10.2. Зокрема до обставин непереборної сили в цьому Договорі відносяться події, які виникають без вини Виконавця, поза волею або всупереч волі чи бажанню Виконавця і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), наприклад, стихійні явища природного характеру, лиха біологічного (КОВІД-19), техногенного та антропогенного походження, обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

 

10.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

 

11. Прикінцеві положення

 

11.1 Акцептуючи/укладаючи цю Оферту/Договір, Замовник дає згоду (дозвіл) на обробку його персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта персональних даних на укладення, зміну і розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових та податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Замовник, акцептуючи цю Оферту/Договір, підтверджує, що він повідомлений про свої права згідно з Законом України «Про захист персональних даних» та Загальним регламентом захисту даних (англ. General Data Protection Regulation, GDPR; Regulation (EU) 2016/679).

 

11.2. Акцептуючи/укладаючи цю Оферту/Договір, Замовник дає згоду (дозвіл) на проведення фото- та/або відеозйомки його (Замовника) без жодних виключень чи обмежень, якщо така фото- та/або відеозйомка здійснюється Виконавцем під час надання Послуги, зокрема і у вигляді відеоконференцій чи онлайн-занять.

 

11.3. Акцептуючи/укладаючи цю Оферту/Договір, Замовник дає згоду (дозвіл) на надсилання на його адресу електронної пошти або на інші засоби зв’язку усіх матеріалів або анонсів про Послуги Виконавця і його партнерів (за наявності), за умови, що Замовник у будь-який час зможе відписатися від такої розсилки.

 

11.4. Виконавець залишає за собою право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до цієї Оферти/Договору. Всі зміни до цієї Оферти/Договору публікуються на Веб-сайті і/або надсилаються на адресу електронної пошти Замовника. Всі зміни до цієї Оферти/Договору набувають чинності з моменту їх публікації на вищевказаних ресурсах. Замовник вважається належним чином повідомленим про внесені до цієї Оферти/Договору зміни з моменту їх опублікування на Веб-сайті і/або надсилання на адресу електронної пошти Замовника.

 

11.5. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

 

11.6. Визнання окремих положень цієї Оферти/Договору недійсними не тягне за собою недійсність цієї Оферти/Договору в цілому.